آموزش ابتدایی؛ فصلی مهم در زندگی آموزشی دانش آموزان/
آموزش ابتدایی؛ فصلی مهم در زندگی آموزشی دانش آموزان/
آموزش ابتدایی بستر توسعه را تشکیل می دهد. در مدرسه ابتدایی است که کودکان مهارت های اساسی را می آموزند که آنها را برای زندگی، کار و شهروندی فعال آماده می کند. آموزش با کیفیت در لایه های مختلف علمی ، فرهنگی، مهارتی و … در کودکان و جوانان توانمندی خلق می کند تا از سلامت و جایگاه خود محافظت کنند و به نوعی در زندگی کودکان تمایل به تغییر در سبک زندگی ایجاد می کند.

 

آموزش ابتدایی یکی از مراحل آموزشی مهم و تاثیرگذار در فرایند آموزش است که می تواند با تقویت و توسعه رشد فکری، اجتماعی و عاطفی به موفقیت کودکان در زندگی اجتماعی کمک کند. این امر هم برای افراد جامعه به عنوان یک مقوله اجتماعی و تاثیرگذار بسیار مهم است، زیرا افراد تحصیل کرده قانون پذیر ترند و مسئولیت های اجتماعی را بهتر درک می کنند.

بر اساس تحقیقات یونیسف، «آموزش ابتدایی بستر توسعه را تشکیل می دهد. در دبستان است که بچه ها مهارت های اساسی را می آموزند که آنها را برای زندگی، کار و شهروندی فعال آماده می کند.

آموزش ابتدایی زمان حیاتی در رشد کودک است و تثبیت هویت در این سن آغاز می شود. در این مرحله است که کودکان یاد می گیرند با دیگران تعامل کنند، دوست پیدا کنند و اطرافیان خود را درک کنند.

کودکان همچنین در این دوره مهارت های بسیاری از جمله سواد خواندن و نوشتن، حساب کردن، احترام به خود و دیگران، تمیز بین درست و نادرست، عزت نفس، نظم و انضباط و فضیلت هایی مانند صداقت و همدلی را می آموزند.

 این یادگیری اولیه و اساسی،  زمینه را برای موفقیت های آینده در مدرسه و فراتر از آن در جامعه فراهم می کند.

در حقیقت آموزش دبستان به کودکان کمک می کند مهارت های فکری خود را توسعه دهند تا بتوانند مسائل را هوشمندانه تر و مستقل حل کنند. توانایی فکری آنها از طریق فعالیتهای چالشبرانگیز مناسب برای سنشان، بهبود مییابد و به آنها کمک میکند مهارتهای استدلالی را در سطوح مختلف توسعه دهند و در زندگی روزمره به کار بندند.

اما سوال اینجاست که آموزش در مدارس ابتدایی باید چگونه باشد و حول چه محورهایی طراحی شود؟

آموزش ابتدایی بستر توسعه را تشکیل می دهد. در مدرسه ابتدایی است که کودکان مهارت های اساسی را می آموزند که آنها را برای زندگی، کار و شهروندی فعال آماده می کند. آموزش با کیفیت در لایه های مختلف علمی ، فرهنگی، مهارتی و … در کودکان و جوانان توانمندی خلق می کند تا از سلامت و جایگاه خود محافظت کنند و به نوعی در زندگی کودکان تمایل به تغییر در سبک زندگی ایجاد می کند.

بسیاری از معلمان مدارس ابتدایی با تمایل به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی دانش آموزان و کمک به آنها برای رسیدن به اهداف آرمانی تلاش می کنند و دانش آموزان را با خود در این مسیر همراه می کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر در مقوله آموزش ابتدایی توسعه ارتباطات است.

ارتباطات کلید یک جامعه سالم است. یکی از مهمترین نقش های آموزش دبستان کمک به کودکان برای یادگیری مهارت های اجتماعی است که به رشد آنها در طول زندگی کمک می کند. بچهها یاد میگیرند که چگونه با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند و چگونه با آنها کنار بیایند. این امر به ویژه برای کودکانی که در تعامل با دیگران یا پیروی از قوانین مشکل دارند و هیچ عواقبی برای رفتار نادرست شان نمی بینند، بسیار مهم است. مدرسه ابتدایی به کودکان کمک می کند تا مهارت های مثبت بین فردی مانند همکاری و احترام به نیازها و احساسات دیگران را توسعه دهند.

 

  • نویسنده : ابوالفضل سمیعی