رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان
رنج فومن از قدرت طلبی مسوولان
یک دهه است که فشارهای اقتصادی بیشترین تاثیرمنفی خود را برابعاد مختلف جامعه ایران گذاشته و درچند سال اخیر پتک تحریم براقتصاد ایران بیشترین بوده و دربرخی از بخش ها اقتصاد فلج شده است .

همه درتلاشند که خود را ازاین مهلکه یا نجان دهند یا کمترین صدمه را ببینند اما قشرضعیف و دهک های پایین در این بحران وتحریم اقتصادی دست و پا می زنند وتاثیرمخرب آن برزندگی این دهک ها به خوبی نمایان است .

همه پای کارند . استانداران ، فرمانداران ، بسیج ، سپاه ، ارتش ، نیروهای مسلح ، نهادهای انقلابی و دولتی ، اصناف و…

مسئولان دلسوزدرتلاشند تا شرایط را کمی مهیا ترسازند و هرکدام گوشه ای از کاررا بدست گرفته اند .

اما عده ای با نگاه های سیاسی غیر منطقی اخوت ، برادری و نوعدوستی را قربانی مسند قدرت خود می سازند .

شهرهای کوچک ، کوچک ترمی شوند و کلانشهر گیلان درگیرجابه جایی وقدرت نمایی مردان سیاست است .

استان گیلان مردان سیاسی و مدیرانی بسیار مدبر و ترازبالا درسطح کشور دارد اما به جای استفاده ازاین فرصت برای جذب اعتبارات استان و بهبود زیرساخت ها از آنها به عنوان رقیب یاد می شوند .

مردان مسئول درشهرهای کوچک برابرهم قرارمی گیرند و بجای گره گشایی ، ایجاد فضای کار و تلاش و نشاط اجتماعی برای یکدیگر رجز می خوانند وبرخی ازمسئولان تمام تدبیر و تاکتیک خود را برای حفظ مسند قدرت خویش به کار می برند.

شهرفومن با چهره های سیاسی ، مذهبی، فرهنگی و هنری شاخص درسطح گیلان درگیر حفظ قدرت بین مسئولان است .

مشکلات اقتصادی ، عدم توسعه شهری ،راه های روستایی و شهری غیر استاندارد ، توقف طرح های بزرگ عمرانی ، عدم وجود زیرساخت های فرهنگی واقتصادی شهرفومن را به آشفتگی رسانده است .

پل روگذر نیمه تمام و معیوب ورودی این شهرستان که کلنگ آن ۱۷ سال قبل به زمین زده شده با منظر بتنی غیر زیبای خود به عقده سرطانی فومن مبدل گشته و متولی تکمیل آن بین نهاد و دستگاه ها پاس کاری میشود .

بیمارستان بیمار شهرستان فومن خود یک معضل بزرگ است با وجود اینکه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش برای رفع تنگناهای حوزه سلامت و عمران به فومن رسیده اما با بی مهری مسئولان بدرقه می شود و بجای فرش قرمز پهن کردن برای قرارگاه محرومیت زدایی ارتش ، طلب قدرت تلقی کردن متولیان این قرارگاه را سنگ راه عمران و آبادانی این شهر کرده اند و با افکار شخصی خود مانع ایجاد نشاط اجتماعی می شوند .

مسئولان همه مردند اما برخی باهم برادر نیستند با هم چای می نوشند ولی برابرهم قرارمی گیرند که این امر موجب موازی کاری و سنگ اندازی برای تحقق برنامه ها ، محرومیت زدایی ها و حل مشکلات مردمی می گردد و دررساندن مردم به حقوقشان صدمه می زند .

طرحی هایی که می بایست سالهای دوربه بهره برداری می رسیدند هنوز دردستورکار مردان مسئول دست به دست می شود.

چندین سال اخیردرشهر فومن دعوا بر سرقوم گرایی بین گیلک و تالش بود که این قوم گرایی برای این شهر تاریخی عواقب بدی داشت و آن هم پسروی آن است .

فقرفرهنگی ، اقتصاد فلج ، نابسامانی شهری ،رشد نامعقول مهاجرین غیر بومی و تداخل فرهنگی و بیکاری سرسام آور ازمشکلات حاد درمدیریت غلط گذشته است .

اکنون دیگر قوم گرایی در فومن بی اهمیت است اقوام تالش توانستند با اخلاق مداری ،موثر بودن و روحیه تلاش جای خود را میان گیلک زبانان بازکنند اما دراین دوره روشنفکری فکری وهمدلی مسئولان هم زبان در شهر فومن برای حفظ قدرت مقابل یکدیگرقرارمی گیرند و بجای تسریع دراجرای برنامه ها مانع تحقق برنامه های عمرانی و فرهنگی می شوند .

قرارگاه محرومیت زدایی ارتش از اسفند ۹۸ با تمام قوا به میدان مبارزه با شیوع ویروس کرونا و محرومیت زدایی آمده و در زمینه مدیریت کرونا در کشور و محرومیت زدایی ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است و همچنین در این راستا ۱۲ بیمارستان دائمی در کل کشور راه‌اندازی کرده است.


آیا در استان های اصفهان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان شمالی ، قم ، زاهدان خدمت بی منت فرمانده گیلانی قرارگاه محرومیت زدایی ارتش برای کسب قدرت سیاسی بوده و تلاش او در همه این استان ها برای انتخابات آتی مجلس است ؟!!!

اینها افکار مسموم برخی کارشکن است که با ایجاد تقرقه می خواهند کارنامه ننوشته خود را سفید نگاه دارند .  این امتیاز گیلان و فرصت است که نمایندگان مجلس می بایست که با متولیان این خدمات ارزنده برای منفعت مردم و استان خود به تفاهم برسند و از آن برای رفع محرومیت ها، رونق تولید و معیشت مردم استفاده کنند .


رهبرمعظم انقلاب دربسیاری از بیانات خویش به همدلی ، اتحاد و وحدت بین مسئولین و مردم تاکید و سفارش داشته اند .

گیلان با همه زیبایی های خدادای خود ازمحرومیت ، نداشتن اقتصاد قوی و نبوداشتغال پایداررنج می برد و شهرهای کوچک و سنتی بیشتر صدمه را آن متحمل می شوند .

زمزمه سفر ریاست محترم دولت قوی به استان گیلان به گوش می رسد انتظاراین است مسئولان با یکدیگر هم صدا و متحد شوند تا برای استان و شهرخود مطالبه بیشتری داشته باشند و اعتبارات بیشتری را برای اجرای طرح های بزرگ و زیرساختی جذب نمایند .

تمام خدمت بی منت و بی ادعای مردان سپاه گیلان از آلام دردهای محرومیت مردم می کاهد و دوشادوش آنها سربان ارتش با خدمت بی منت در گیلان نیت به  ریشه کنی فقر دارند .
استاندار انقلابی و نمایندگان مردمی و دلسوز گیلان برای رونق تولید و اشتغالزایی استان و رونق معیشت مردم ،فرش های قرمز برای سرمایه گذران و قرارگاه محرومیت زدایی ارتش  بگسترانند و از موسوم شدن فضای خدمت جلوگیری نمایند .