برگزاری نشست مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
برگزاری نشست مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نشست ( ویدئو کنفرانس ) مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیران پرستاری ، سوپروایزرین ، سرپرستاران و کارشناسان دفاتر پرستاری برگزار شد.

 به گزارش پایگاه خبری تیتر گیلان ؛ به منظور اجرای  برنامه های حوزه پرستاری استان در مراکز آموزشی و  درمانی و بیمارستان ها ، نشست ( ویدئو کنفرانس ) طاهره زاهد صفت – مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با مدیران پرستاری ، سوپروایزرین ، سرپرستاران و کارشناسان دفاتر پرستاری با محوریت ذیل برگزار شد. /ص

 تشریح سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبت پرستاری در مراکز تابعه

اهمیت هدایت و رهبری گروه های شاغل و جدیدالورود پرستاری / پرسش و پاسخ به سوالات مدیران مراکز تابعه در زمینه ضوابط / مقررات/ آیین نامه و دستورالعمل ها و موانع خدمتی پرستاران در مراکز

رسیدگی به مطالبات و درخواست های پرسنلی ( اداری، حقوقی، مالی) کادر پرستاری .

نحوه تصمیم گیری در خصوص مسیر ارتقای شغلی ، انتصابات، نقل و انتقالات، و نحوه تمدید طرح کادر پرستاری.

اختصاص لوح تشویقی به ۱۵ درصد از پرسنل کادر پرستاری به صورت فصلی جهت همه مراکز فعال