اهمیت موضوع مدیریت در شورا و شهرداری
اهمیت موضوع مدیریت در شورا و شهرداری
مهندس ناصر باقرزاده یادداشتی به مسئله اهمیت موضوع مدیریت شهری در شورا و شهرداری تاکید کرد.

به گزارش تیتر گیلان، مهندس ناصر باقرزاده در یادداشتی به مسئله اهمیت موضوع مدیریت شهری در ارکان شورا و شهرداری تاکید کرد.

در این یادداشت آمده است:

اگر مدیریت به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و … دارد که یکی از شاخه های جدید این درخت، مدیریت شهری است.

مدیریت یعنی کار کردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان وظایف مدیریت عبارتند از برنامه ریزی، سازماندهی،نظارت و انگیزش تمامی این وظایف برای مدیریت شهری نیز متصور است.

مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیت های شهر را سازمان دهد، برفعالیت های انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری؛ سایر نهادها؛ بخش خصوصی و شهروندان ایجاد نماید.

هر جامعه ای باتوجه به ساختار اقتصادی،اجتماعی و سیاسی خود، تعریف و تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می گردد.

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروهای تحت فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد.

این عملکردها می تواند شهروندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین یادمان نرود که هر نوع مدیریت در داخل شهرها اگر به صورت دسته جمعی و با همکاری همه ارگانها کنار هم صورت نپذیرد شهر دچار آشفتگی و بی نظمی می شود و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که چه در درون کارخانه ها و چه در درون شهرها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

انتهای پیام/