اسامی داوطلبان تاییدصلاحیت شده شفت
اسامی داوطلبان تاییدصلاحیت شده شفت
اسامی داوطلبان تاییدصلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای شهر شفت به صورت غیر رسمی منتشر شد.

به گزارش تیتر گیلان، اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای شهر شفت به صورت غیر رسمی منتشر شد.

۱- سجاد جلیلیان

۲- مهدی نظربین

۳- مسعود راد

۴- جاسم قاسمی

۵- یوسف عاصی

۶- مهدی عینی

۷- امیر شکاری

۸- فرشته صائمی

۹- سینا خرسندی

۱۰- سید محمدعلی حجّتی

۱۱- زهرا فردی

۱۲- مجتبی دژآهنگ

۱۳- حامد نقوی

۱۴- امیر (سامان )صادقی

۱۵-ابراهیم (کامران ) هوشیار